​Velkommen til grundejerforeningen Baunehøjparks hjemmeside

Seneste nyt (opdateret 9/2 2017)

Efter at bestyrelsen har været rundt på vores grønne område sammen med vores gartner, er der nu igangsat vinterbeskæringsopgaver. Arbejdet går så småt i gang i næste uge og forventes at løbe over de kommende uger.  Der er tale om beskæring langs Bavnestedet i buskadserne ind mod Klosterbakken samt på arealet i øvrigt, hvor der er enkelte stormskader der skal ordnes, ligesom der fortages forebyggende fældning af enkelte store træer.To ødelagte skraldespande vil blive udskiftet (er bestilt).

Som billedet nederst til højre illustrerer fungerer vores snerydningsordning perfekt; blot træls, at den efterfølgende kommunale snerydning af Nørrevænget sender sneen tilbage på et ryddet fortov!

Legeplads

Så har vi fået opsat nyt legetårn og tumbler samt faldunderlag mv. på legepladsen. Nogen har måske bemærket, at der er fyldt nyt flis på under gyngestativet. Og tumbleren er blevet sat lidt op. Vi følger op på eventuelt tilbageværende udeståender.

Byggetilladelsen fra Furesø Kommune vedr. vores legeplads kan læses her.

Indbetaling af kontingent

Hvis man ikke allerede har gjort det, kan man indbetale kontingentet (kr. 2600,00) på grundejerforeningens konto i Danske Bank; reg.nr. 3169 og kontonr. 7039638. Husk at skrive din adresse i bemærkningsfeltet til modtageren (fx Rastestedet 129 eller RA 129).

Information om den nye affaldsordning

  På generalforsamlingen den 12. april 2016 blev den nye affaldsordning drøftet. Bestyrelsen lovede at oplyse nærmere herom på hjemmesiden.

  Den nye affaldsordning gælder i første omgang kun villaejere. Det betyder, at ordningen i vores grundejerforening kommer til at omfatte villaer på Nørrevænget og villaer på stikvejene på Bavnestedet fra den 1. juli 2016. Nye beholdere leveres i vores område i løbet af juni 2016.

​  Det vil til efteråret 2016 blive besluttet, hvordan øvrige huse i vores grundejerforening vil blive omfattet af ordningen.

​  Ordningen betyder, at man kan få op til tre affaldsbeholdere i stedet for den ene man har i dag.

Glas og metal (tømmes hver 8. uge).

Plast og papir (tømmes hver 3. uge).

Mad- og restaffald (tømmes hver uge).

  Ordningen er dog frivillig, og man kan derfor afmelde en, to eller alle tre beholdere. Afmeldes alle tre beholdere, fortsætter man med sin nuværende beholder/stativ.

​  Det er muligt at dele beholdere med naboer. Hvis I ønsker at gøre brug af en sådan løsning, skal I aftale indbyrdes, hvem der afmelder hvad. Afmelding af en eller flere beholdere skal ske til kundeservice@vestfor.dk. I kan også ringe til Vestforbrænding på 80 20 80 30 (alle dage 7 – 15:30, fredag dog til kl. 15). Se mere på www.vestfor.dk.

​  Ift. økonomi er der ingen forskel på, om man beholder nuværende ordning eller modtager en, to eller tre nye beholdere.

Hovedreglen er, at beholderne højst må placeres 20 meter (gangafstand) væk fra skel mod vej. Så vil skraldemændene hente dem selv. Du kan også selv stille beholderne ude til vejen, dagen før de skal tømmes. Kommunen kan, efter anmodning herom, tillade, at beholdere placeres længere væk end 20 meter. Dette gælder også eksisterende skraldespande.

  Alle borgere kan tilmelde sig sms-service og blive mindet om, hvornår affaldet bliver hentet. Du kan tilmelde dig sms-service på borger.dk, når du modtager dine beholdere.

  Du kan på ethvert tidspunkt afmelde beholderne – det gælder selvom du lige har modtaget dem eller hvis du efter et tidspunkt fortryder. Du kan på samme måde tilmelde dig ordningen på et senere tidspunkt. Beholderne vil herefter hurtigst muligt blive afhentet eller leveret.

​  Sammen med beholderne, får villaejerne en sorteringsguide, en biospand til madaffald med mere. Der bliver løbende lagt inspiration til indendørs sortering på www.furesoe.dk/affald.

  Vestforbrænding giver råd og vejledning om, hvordan borgerne bedst muligt placerer affaldsspandene ved den enkelte husstand/grundejerforening, så de skæmmer mindst muligt. Har man spørgsmål så kig på www.furesoe.dk/affald eller ring til Vestforbrænding på 80 20 80 30 og mail kundeservice@vestfor.dk.

Ordinær generalforsamling

Der blev afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 12. april 2016 i Satelitten, Bymidten 46, Værløse.

63 parceller var repræsenteret tillige med 23 ved fuldmagt, hvilket betød 86 stemmeberettigede. Der deltog i alt 80 personer ved årets generalforsamling.

Af de tre fremstillede forslag til legeplads, blev forslag 2, som anbefalet af bestyrelsen, vedtaget med 49 stemmer for og 37 imod. 

Det betød samtidig, at kontingentet på kr. 2.600 for 2016 blev vedtaget.

Det godkendte referat kan ses her.

Det vedtagne budget for 2016 kan ses her.

På generalforsamlingen blev der sagt farvel til bestyrelsesmedlem Thomas Due, der gennem en lang årrække har varetaget hvervet som ansvarlig for det grønne område. 

Bestyrelsens sammensætning er nu som følger:

Erling Jensen, formand

Birthe Kamp Nielsen, næstformand (velkommen til Birthe, der er valgt for 2 år)

Michael Skov, webmaster (valgt for 1 år), det grønne område

Carsten Andersen, kasserer

Morten Heinemann, vores kontakt til kommunen og det grønne område

Jørn Jensen, suppleant

Der var endvidere genvalg til revisor Jesper Bech og revisorsuppleant Rasmus Borch.

Generalforsamlingsinfo:

Indkaldelsen findes her.

Legepladsforslag kan læses her.

Budgetforslag 2016 kan læses her.

Budgetforslag (2016-2020) kan læses her.

Årsregnskab 2015 kan læses her.

Ny trappe

​​Som flere nok har set, har vi fået en ny og mere sikker trappe på det grønne område fra Mosestedet og ned mod Nørrevænget.

​​

Informationer fra Furesø Kommune

Høring om nyt regulativ for husholdningsaffald.

Affald er en ressource, der skal udnyttes til gavn for miljøet.
Derfor har Furesø Kommune nu sendt forslag til et nyt regulativ for husholdningsaffald i høring fra den 21. marts til den 21. april 2016.

Regulativet indeholder ændringer vedrørende husstandsindsamling af mad- og restaffald, papir- og plast, glas- og metalemballageaffald fra enfamiliehuse, som betyder, at du skal til at sortere dit affald meget mere end i dag.

Forslagene fremlægges i offentlig høring, og enhver har ret til at kommentere forslagene. Har du kommentarer, kan du sende dem pr. mail til bme@furesoe.dk eller fra din e-Boks som Digital Post senest 21. april.
Regulativet træder i kraft ved Byrådets endelige godkendelse.

Læs mere om høringen på www.furesoe.dk/hoering.

Gadelys/vejbelysning

Er dit gadelys gået ud?

Du kan anmelde fejl på gadelyset ved at sende en mail med info til furesoe.ti@dynniq.dk eller via www.furesoe.dk/borgertip.

Alternativt kan du ringe til os (Furesø Kommune):

Mandag - torsdag kl. 07:30 - 15:00 + fredag kl. 07:30-14:30 på tlf. 7023 4551.

​Hvis der er risiko for at få stød, kan du ringe direkte på tlf. 7611 7268.

Bebyggelsesprocent

På kommunens hjemmeside under Kommunen “politik og planer” finder man kommuneplanens rammer. Vores område er benævnt B11 med en bebyggelsesprocent på 35 på den enkelte parcel.

I selve udstykningen fra primo 1960’erne er der hentet byggeret fra det store fællesareal.

Derfor er der tilladt udstykket mindre grunde under 720 kvm, som er mindstegrundstørrelsen for grunde i parcelhusområder, og hvorfra der ikke hentes byggeret fra et fællesareal.

Der er derfor et generelt tillæg i vurderingen af grundene, benævnt “værditillæg i øvrigt”. Dette tillæg reguleres i takt med prisforholdene for ejendomsvurderingerne.

Ovennævnte gælder IKKE de på Nørrevænget beliggende parceller.

Tidligere medlemsblade

Bestyrelsen har fået fat i nogle årgange af foreningens medlemsblade fra perioden 1969 til 1973. Det drejer sig om numrene 1-11 (begge inkl.). Du kan læse de historiske medlemsblade i vores dokumentarkiv.

Hvis nogen ligger inde med medlemsblad nummer 12 og senere, så send gerne en elektronisk kopi i PDF-format til formand Erling Jensen på 29erling11@gmail.com.

Øvrig information

​Modtag information fra foreningen elektronisk. Det gør mere end halvdelen af foreningens medlemmer allerede. Gør du? 

Hvis ikke, så tilmeld dig her.

​​

På hjemmesiden kan du finde vores vedtægter, deklaration, kontaktoplysninger på bestyrelsen, praktisk info m.m.

I alt 201 parceller, der ligger på vejene Nørrevænget, Bavnestedet, Lerstedet, Bostedet, Rastestedet og Mosestedet, er medlemmer af foreningen.

Det lukkede vejområde støder op til vores store, grønne fællesareal, hvor der er legeplads, gangstier og to områder med håndboldmål.

Fra den nordlige del af vores grønne område er der en skøn udsigt ud over Farum Sø og den gamle golfbane.

​Vi modtager meget gerne forbedringsforslag samt billeder fra vores område til visning på siden.

Bestyrelsen