Nyheder / aktuelt​

Her kan du læse om seneste nyt og hvad der er aktuelt lige nu.​

Seneste nyt​

Ny bestyrelse (25. maj 2022)

Efter bestyrelsesmødet den 23. maj 2022 har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Morten Heinemann, formand. Ansvarlig for vedtægter, Vestforbrænding og lokalplan

Thomas Christensen, næstformand. ansvarlig for Deklaration, lokalplan og byggesager.

Mette Jensen, kasserer. Ansvarlig for regnskab, budget og vedtægter.

Britta Arbjørn, bestyrelsesmedlem. ansvarlig for hjemmeside og nyhedsbreve.

Johan Rasmussen, bestyrelsesmedlem. Ansvarlig for legeplads og det grønne område.

Michael Skov, 1. suppleant. Bistår med medlemslister, kontingentopkrævninger og ejendomsmæglerkontakt.

Ken Larsen, 2. suppleant. Bistår med det grønne område.

Se mere om bestyrelsen på under fanen Foreningen.

Referat fra generalforsamlingen (7. maj 2022)

Referat fra generalforsamlingen, der blev afholdt den 26. april, kan læses her.

Indkaldelse til generalforsamling (28. marts 2022)

Der indkaldes til generalforsamling i foreningen tirsdag den 26. april 2022 kl. 18.30-21.30 i Satellitten, Værløse, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretningen for det forløbne regnskabsår

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2021

4. Forslag fra medlemmerne (10 modtaget)

5. Forslag fra bestyrelsen (budget, kontingent og fuldmagt)

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af 1. og 2. suppleant

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Drøftelse af bestyrelsens udkast til lokalplan for foreningens område

10. Eventuelt

Links til generalforsamlingsmaterialet:

Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse bedes tilmelding til generalforsamlingen med angivelse af adresse og deltagerantal foretaget via e-mail til bknnoerrevaenget@gmail.com senest en uge (19. april 2022) før afholdelsen af generalforsamlingen.

Birthe Kamp Nielsen

Formand

Affaldsbeholdere er på vej (23. januar 2022)

Vestforbrænding, der står for levering af de nye affaldsbeholdere, har oplyst, at beholderne kommer i uge 4 og 5.

Husk at sætte en seddel på din/jeres gamle affaldsbeholder, hvis I ønsker at beholde den.

Aflysning af ekstraordinær generalforsamling (14. januar 2022)

Bestyrelsen har besluttet at aflyse den ekstraordinære generalforsamling på mandag den 17. januar 2022 kl. 18:30 i Satellitten.

​Der er kommet færre tilmeldte parceller end der normalt gør til ordinære generalforsamlinger, og bestyrelsen finder det derfor ikke hensigtsmæssigt, at foreningen på nuværende tidspunkt træffer beslutning om indholdet af udkast til lokalplan samt beslutning om, hvorvidt dette udkast skal sendes videre til Furesø Kommune.

​​Endvidere indgår corona-situationen også i beslutningen om aflysning.

​Lokalplanen vil derfor blive behandlet på den ordinære generalforsamling den 26. april 2022. Reserver dagen allerede nu.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (30. december 2021)

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i foreningen mandag den 17. januar 2022 kl. 18.30 i Satellitten, Værløse, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Drøftelse af bestyrelsens udkast til lokalplan for foreningens område (tidligere udsendt juni 2021)

Skriftlige kommentarer fra medlemmerne

Ændringsforslag fra bestyrelsen 

3. Stillingtagen til fælles opsamling af papaffald.

4. Eventuelt.

Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse bedes tilmelding til generalforsamlingen med angivelse af adresse og deltagerantal foretaget via e-mail til bknnoerrevaenget@gmail.com senest den 14. januar 2022.

​Skabelon til fuldmagt findes her.

Indkaldelsen i pdf findes her.

Affaldsbeholdere yderligere forsinkede (14. december 2021)

Det er tidligere meldt ud, at vi ville få nye beholdere i ugerne 46-48.

Vestforbrænding, der står for udrulning af den nye ordning, har fået yderligere problemer med levering af beholderne. De nye beholdere forventes derfor først leveret i løbet af uge 4, 2022.

Ekstraordinær generalforsamling (7. november 2021)

Som det fremgik på generalforsamlingen den 19.08.21 og af referatet fra denne, var det af tidsmæssige årsager ikke muligt at nå at drøfte bestyrelsens udkast til lokalplanen. Det blev derfor aftalt, at der skulle holdes en ekstraordinær generalforsamling. Denne er nu planlagt til den 17. januar 2022. Der kommer senere en egentlig indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen har overvejet, hvorledes vi bedst muligt kan få drøftet udkastet til lokalplanen og sikre, at flest muligt kan komme til orde.

Vi vil derfor gerne have jeres eventuelle kommentarer og forslag til ændringer skriftligt seneste den 1. december 2021. Vi vil så søge at samle det i emnegrupper og udsende kommentarerne/forslagene sammen med indkaldelsen i generalforsamlingen. Ved at tage udgangspunkt i det skriftlige materiale mener vi, at det vil det være muligt at systematisere og kvalificere drøftelserne af de forslag og kommentarer, som medlemmerne måtte have til udkastet til lokalplanen. Ovenstående proces vil ikke forhindre, at mundtlige kommentarer eller forslag til ændringer kan fremsættes under generalforsamlingen.

De skriftlige kommentarer skal sendes til Morten Heinemann, Mosestedet 33.

Mail: heinemannmorten@gmail.com

Affaldsbeholdere er forsinkede (7. november 2021)

Det er tidligere meldt ud, at vi ville få nye beholdere i ugerne 46-48.

Vestforbrænding, der står for udrulning af den nye ordning, har problemer med levering af beholderne. De nye beholdere forventes derfor først leveret i løbet af uge 2, 2022.

Ny affaldsordning (16. september 2021)

Læs orientering fra Vestforbrænding her.

Hvis du ønsker en anden løsning end standardløsningen, skal du sende en mail til Vestforbrænding senest fredag den 8. oktober 2021.

Hver husstand vil som udgangspunkt få flg. beholdere på egen grund:

Madaffald/restaffald = 1 stk. 190 liter to-kammer beholder, ugetømning eller 14 dages tømning

Plast/papir = 1 stk. 190 liter to-kammer beholder, 4 ugers tømning (fast tømmefrekvens)

Metal/glas = 1 stk. 190 liter to-kammer beholder, 8 ugers tømning (fast tømmefrekvens)

Referat fra generalforsamlingen (15. september 2021)

​Så er referatet fra årets generalforsamling klar. Det kan læses her.

Godkendt budget 2021 kan ses her.

Accepteret regnskab 2020 kan ses her.

Opdateret info om generalforsamling (12. juni 2021)

Opdateret indkaldelse til foreningens 55. generalforsamling er netop udsendt pr. mail.

​Generalforsamlingen bliver afholdt torsdag den 19. august 2021 kl. 1830 på Lille Værløse Skole (Dramasalen eller Skoletorvet).

Vi håber at de fleste , der ønsker det, er færdigvaccinerede på det tidspunkt og er hjemme fra sommerferie.

Pga. usikkerheden om datoen vælger vi allerede nu at udsende indkaldelsen til generalforsamlingen

med tilhørende bilag.

Desværre er der en ret lang dagsorden til  generalforsamlingen, ikke mindst pga. af, at der er

indkommet 21 forslag til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen bestræber sig dog trods alt på at gøre generalforsamlingen så kort som mulig af hensyn

til coronasituationen.

Derfor har vi i år valgt at udsende bestyrelsens beretning på forhånd sammen med det godkendte

årsregnskab 2020 og budget 2021. Der er også budget for 2022, men det er blot til orientering og skal ikke til afstemning.

Vi påregner ikke af gennemgå ovennævnte bilag på generalforsamlingen, men vil naturligvis besvare de spørgsmål, der måtte være, forud for godkendelsen.

Desuden fremsendes de 21 indkomne forslags fulde ordlyd.

Kassereren har været rundt med en fysisk reminder til de fleste (enkelte via email), der endnu ikke har betalt kontingent for 2021. Deadline var 1. juni 2021.

Vi har ikke mulighed for at afvente generalforsamlingens godkendelse, men vi er nødt til at opkræve kontingenter, da vi har løbende udgifter, ikke mindst til fællesarealet.

Bestyrelsens forslag til lokalplan er nu klar tillige med følgeskrivelse dertil (se link herunder).

Endelig er der et link til en af bestyrelsen udarbejdet informationsskrivelse til medlemmerne vedr. generalforsamlingen og dagsorden.

God læselyst og god sommer.

Vi ses til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Birthe Kamp Nielsen

formand

Herunder er link til materialet nævnt ovenfor.

Følgeskrivelsen til medlemmerne

Indkaldelsen til generalforsamlingen

Den fulde ordlyd af de indsendte forslag

Beretningen

Årsregnskabet 2020

Budget 2021

Skrivelse vedr. lokalplan

Forslag til lokalplan

Informationsskrivelse om generalforsamling

Kontingentopkrævning, opdateret (3. maj 2021)

Så er årets kontingentopkrævning på kr. 2500 for perioden 1. januar - 31. december 2021 sendt ud til jer (fakturadato er 26. april 2021). Betalingsfrist er 1. juni 2021.

Beløbet bedes overført til foreningens konto 3169 7039638 i Danske Bank.

HUSK.

Det er meget vigtigt at anføre adressen for parcellen ved betalingen,

fx BO 05 – BA 48 – NØ 12 osv. Det letter kassererens arbejde væsentligt.

Der er udsendt faktura (kontingentopkrævning) på mail gennem vores nye  regnskabsprogram (ForeningsAdministrator). Hvis vi har to emails på et parcel, er der kun udsendt kontingentopkrævning til den ene. Medlemmer, der ikke har email, har modtaget en kontingentopkrævning i deres postkasse.

Vippehare har fået nyt bagben (26. april 2021)

Vores vippehare var blevet halt, men nu har den fået et nyt bagben, så den er så god som ny.

img_0746

Info om generalforsamling (13. marts 2021)

Indkaldelse til foreningens 55. generalforsamling er netop udsendt pr. mail.

Bestyrelsen skønner ikke, at det pga. forsamlingspåbuddet og det faktum, at vi i øjeblikke ikke kan booke kommunens lokaler, vil være muligt at afholde en generalforsamling i april, således som det tidligere er meldt ud.

Derfor har vi en alternativ dato til en generalforsamling i august 2021 (torsdag den 19. august 2021), da

forhåbentlig alle, der ønsker det, er vaccinerede på det tidspunkt, og er hjemme igen efter

sommerferien. Vi er dog stadig indstillede på at afholde generalforsamlingen ultimo maj eller primo juni, hvis det viser sig at være muligt.

Oplysning om den endelige dato meldes ud i god tid (mindst 14 dage før), men reserver gerne den 19. august 2021.

Pga. usikkerheden om datoen vælger vi allerede nu at udsende indkaldelsen til generalforsamlingen

med tilhørende bilag.

Desværre er der en ret lang dagsorden til generalforsamlingen, ikke mindst pga. af, at der er

indkommet 21 forslag til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen bestræber sig dog trods alt på at gøre generalforsamlingen så kort som mulig af hensyn

til coronasituationen.

Derfor har vi i år valgt at udsende bestyrelsens beretning på forhånd sammen med det godkendte

årsregnskab 2020 og budget 2021. Der er også budget for 2022, men det er blot til orientering og skal ikke til afstemning.

Bestyrelsens forslag til lokalplan udsendes senere, men i god tid før generalforsamlingen.

​​

Endelig vil jeg erindre om, at der skal indbetales kontingent senest den 1. juni 2021. Bestyrelsen foreslår, at vi fastholder kontingentet på 2.500 kr. også i 2021. Vi har sandsynligvis ikke mulighed for at afvente generalforsamlingens godkendelse, men vi er nødt til at opkræve kontingenter, så de indbetales 1. juni , da vi har løbende udgifter, ikke mindst til fællesarealet. Der udsendes snarest opkrævning af kontingent. 

Med venlig hilsen

Birthe Kamp Nielsen

formand

Herunder er link til materialet nævnt ovenfor. 

Følgeskrivelsen til medlemmerne

Indkaldelsen til generalforsamlingen

Den fulde ordlyd af de indsendte forslag

Beretningen

Årsregnskabet 2020

Budget 2021

Bestyrelsesopgaver (11. februar 2021)

Efter drøftelse i bestyrelse er det besluttet, at Michael Skov midlertidigt varetager opgaven som foreningens kasserer i perioden frem til generalforsamlingen.

Privatlivspolitik (5. februar 2021)

Foreningens privatpolitik (3. udgave) kan læses her. Der er kun redaktionelle rettelser.

Forslag til generalforsamling (3. februar 2021)

​Selv om det pga. corona-situationen er vanskeligt at planlægge ud i fremtiden, påregner bestyrelsen fortsat at afholde generalforsamling den 15. april 2021, som vi tidligere har meddelt. Men naturligvis skal vi rette os efter det forsamlingspåbud, der måtte være på det tidspunkt, og handle ud fra det. Kræver også at vi kan låne et lokale af kommunen, og det er pt. ikke muligt.

Under alle omstændigheder er det i henhold til vore vedtægter således, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden 1. marts 2021, og dette er blot en erindring om dette.

​​

Altså har du et forslag, som du ønsker behandlet på den kommende generalforsamling, så send det gerne til formand Birthe Kamp Nielsen på mail bknnoerrevaenget@gmail.com eller læg det i hendes postkasse på Nørrevænget 74 inden 1. marts 2021.

​Du kan også aflevere eller sende det til et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Beskæring ved legeplads (3. februar 2021)

Fra næste uge og resten af februar vil vores gartner i perioder udføre vinterbeskæring i buskadser omkring legepladsen (område B). Ligeledes vil gartneren fælde nogle træer i buskadser ved legepladsen samt i buskadser ned mod udsigtsbænken (område A). Vær opmærksom, når I færdes der og følg gartnerens anvisninger. Du kan se områderne  A og B og deres omtrentlige udstrækning her.

Plejeplan (3. februar 2021)

Så kan foreningens plejeplan ses her på hjemmesiden. Planen er to-årig og gælder for 2021 og 2022. Læs den her.

Affaldssortering (10. januar 2021)

Furesø Kommune har besluttet, at række-, kæde- og klyngehuse skal tilslutte sig affaldssorteringen senest med udgangen af 2021. For vores grundejerforeningen betyder det medlemmer på Bavnestedet, Lerstedet, Bostedet, Rastestedet og Mosestedet. I forbindelse med implementeringen af de nye affaldsbeholdere vil hver husstand få en kommunikationspakke med sorteringsguide, køkkenspand og dertilhørende madposer til indendørs sortering af madaffald. Læs mere her.

Eventuelle spørgsmål til den nye affaldsordning skal stilles til Vestforbrænding

https://www.vestfor.dk/privat/sortering-af-affald/ eller til Furesø Kommune. (Også udsendt som nyhedsmail).

Kassereren stoppet (2. januar 2021)

Vores mangeårige kasserer Carsten Andersen har desværre af private årsager set sig nødsaget til at træde ud af bestyrelsen på nuværende tidspunkt. Det er vi rigtig kede af, og vi vil benytter lejligheden til at sige Carsten tak for hans store arbejdsindsats gennem mange år. Det efterlader naturligvis bestyrelsen med et problem. Vi vil derfor opfordre de regnskabskyndige af foreningens medlemmer om at stille op til valg til bestyrelsen på den kommende generalforsamling i april 2021.

Kasserens funktion er at komme med budgetforslag, føre regnskabet, betale regninger og holde bestyrelsen orienteret om den finansielle situation i løbet af året. Endelig udarbejder kassereren årsregnskab som godkendes af foreningens revisor.

Indbetaling af delkontingent (26. november 2020)

Reminder om kontingentopkrævning, 2. og sidste delopkrævning.

Ca. 40 % af jer har allerede indbetalt de kr. 1000 på foreningens konto, så tak for det.
Tænker at mange af jer andre har sat den til betaling senest den 1. december 2020.
For jer af alt i den skønneste orden, og I skal ikke gøre mere.

For alle andre er det blevet tid til at indbetale 2. og sidste delopkrævning af kontingentet for 2020.

Beløbet på kr. 1000 bedes indbetales snarest og ikke senere end 1. december 2020.

Beløbet bedes overført til foreningens konto 3169 7039638 i Danske Bank.

HUSK.

Det er meget vigtigt at anføre adressen for parcellen ved betalingen,

fx BO 05 – BA 48 – NØ 12 osv. Det letter kassererens arbejde væsentligt.

Bestyrelsen gør opmærksom på at ved indbetaling efter den 01. december 2020, kan der blive pålagt et opkrævningsgebyr på ​kr. 50,00.

Nyhedsbrev til medlemmer om generalforsamling i 2021 (4. oktober 2020)

​Det ser ikke ud til, at corona-situationen bliver bedre foreløbig, snarere værre, som det ser ud lige nu. Bestyrelsen anser det ikke for en mulighed at afholde generalforsamling i efteråret 2020 på forsvarlig vis, men regner med, at vi gennemfører den i foråret 2021. Der er udsendt nyhedsbrev til alle medlemmer og det kan også læses her.

Etablering af vandledning afsluttet (12. august 2020)

Etableringen af vandledningen langs Bavnestedet er nu afsluttet og de mindre områder, hvor det har været nødvendigt at grave, er retableret. Når det nye græsareal mod Nørrevænget bliver slået, skulle det gerne blive lidt lettere at se om der kommer trafik, inden man køre ud på Nørrevænget fra Bavnestedet.

Revisorgodkendt regnskab (7. juni 2020)

Foreningens revisorgodkendte regnskab for 2019 kan ses her. Kan også findes under Regnskab under fanebladet Arkiv & links.

Fortove (7. juni 2020)

Fortove i foreningen bliver ordnet mandag og tirsdag i næste uge. Forventet effekt af behandlingen kan normalt ses efter 6-8 dage. Hvor ukrudtet står højt vil der også blive benyttet trimmer.

Græsslåning (30. maj 2020)

Flemming fra Bestyrelsen har talt med vores anlægsgartner vedr. græsslåningen i området, der ikke ser for godt ud. Det viste sig, at græsslåmaskinen var punkteret på højre forhjul, hvilket ikke blev opdaget af ham, der slog græsset. Græsset bliver slået igen om en uges tid, når det er vokset op igen. Vi har også nævnt for anlægsgartneren, at de godt må køre noget langsommere, når de slår græs.

Generalforsamling 2020 aflyst - forrretningsbestyrelse (25. maj 2020)

Danmark, og resten af verden, befinder sig fortsat i en hel særlig situation. Da der fortsat hersker meget stor usikkerhed om hvornår samfundet åbner mere op, har bestyrelsen helt ekstraordinært besluttet at aflyse årets generalforsamling.

Bestyrelsen fortsætter som forretningsbestyrelse frem til april 2021 og varetager indtil da foreningens daglige drift.

Vi har naturligvis udarbejdet et budget for indeværende år. 

Af budgettet fremgår, at hvis vi fastholder kontingentet på uændret niveau i forhold til 2019, så kan vi klare vores forpligtelser frem til indbetaling af kontingentet for 2021.

​Vi har derfor brug for, at medlemmerne tilkendegiver om, at de kan godkende 2020-budgettet.

Få mere information her.

Se budget 2020 her.

Glem ikke at sidste frist for a conto indbetaling på kr. 1500 er den 1.6.2020. 

Foreningens bank: Danske Bank. Regnr: 3169.

​Kontonr: 7039638.

Etablering af vandledning langs Bavnestedet (25. maj 2020)

På vegne af Novafos er Munck Forsyningsledninger A/S i færd med at etablere en ny vandledning inde i den eksisterende eternitledning langs Bavnestedet. Arbejdet er forsinket og forventes endeligt afsluttet primo juli 2020. En mindre del af foreningens grønne område i krydset Bavnestedet og Nørrevænget (mod Klosterbakken) bliver ændret fra beplantning til græsareal for at forbedre oversigtsforholdene når man kører ud fra Bavnestedet.

Generalforsamling udsat - opkrævning af a conto kontingent (24. marts 2020)

Danmark befinder sig for tiden i en helt særlig situation.

​Bestyrelsen har derfor besluttet at udsætte den årlige generalforsamling, der var planlagt til afholdelse den 23. april 2020, indtil videre.

Vi er bevidste om, at vi derved ikke overholder foreningens vedtægter, hvoraf det fremgår, at generalforsamlingen skal afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Men der er tale om en force majeure-situation, hvor vi skal overholde de påbud, som regeringen og myndighederne kommer med.

Da vi ikke har mulighed for at fastsætte kontingentets størrelse for 2020, men ikke kan klare os uden en vis indbetaling, har bestyrelsen besluttet, at alle parceller betaler 1.500 kr. á conto senest den 1.6.2020.

Læs mere om den udsatte generalforsamling samt a conto kontingentopkrævning her.

Coronavirus og foreningen (16. marts 2020)

Furesø Kommune følger sundhedsstyrelsens anbefaling om at passe på de mest sårbare personer ved at mindske coronavirussen i at sprede sig. Og det samme gør vi her i foreningen. 

Sådan helt lokalt betyder det bl.a. at genbrugsstationerne i Furesø Kommune er lukkede for private og at eventuel udbedring af manglende gadelys forsinkes.

Bestyrelsen har foreløbig planlagt at afholde generalforsamling i grundejerforeningen torsdag den 23. april 2020; dette med forbehold for udvikling af coronavirus. Bestyrelsen følger udviklingen tæt.

Etablering af vandledning langs Bavnestedet (22. februar 2020)

På vegne af Novafos er Munck Forsyningsledninger A/S i færd med at etablere en ny vandledning inde i den eksisterende eternitledning. Det sker ved såkaldt relining. Der skal graves i alt 4 huller langs den ca. 600 m lange ledning; for hver ca. 200 m. Arbejdet forventes afsluttet ultimo marts 2020 og områderne reetableres efter gravearbejdet. Bestyrelsen er i dialog med såvel Novafos som deres rådgivere om dette reetableringsarbejde, da noget af gravearbejdet foregår på foreningens arealer. Furesø Kommune har udstedet en gravetilladelse, men har ikke informeret foreningen om arbejdet. Bestyrelsen følger også op på dette.

Årshjul for medlemmer (1. februar 2020)

For at lette arbejdet for medlememrne i foreningen, har bestyrelsen udarbejdet et årshjul. Her kan man se hvornår man kan forvente at modtage information fra bestyrelsen om fx. indkaldelse til generalforsamling samt udsendelse af kontingentopkrævninger mv. Årshjulet kan læses her.

Paradisæblestien (3. januar 2020)

Det er ikke gået ubemærket hen, at bestyrelsen besluttede, i samråd med vores gartner, at fælde nogle af paradisæbletræer. De er blevet fældet, da de havde meget skæv vækst og voksede ind over stien, eller havde en meget ringe vækst. De træer, som hældte meget kunne ikke beskæres, så de blev pæne, og de gjorde vanskeligt for gartneren at komme rundt med græsslåningsmaskinen.

Bestyrelsen har endnu ikke taget stilling til, om der skal plantes nye træer. Hvis der er stemning for at der skal plantes nye paradisæbletræer, ser vi naturligvis på det. Der skal så afsættes midler til såvel plantning som pasning og beskæring mv. i et kommende budget.

Invitation til medlemsmøde om bestyrelsens udkast til lokalplan (21. december 2019)

Tid: Torsdag den 16. januar 2020, kl. 19.00

Sted: Multisalen på Furesø rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse

I forbindelse med det udkast til lokalplan, som bestyrelsen har arbejdet med i det forløbne efterår, er der nogle af punkterne, som vi gerne vil drøfte med medlemmerne, inden udkastet kan færdiggøres og fremlægges på den kommende generalforsamling i april 2020. Derefter kan det forhåbentlig fremsendes til kommunen.

Det drejer sig især om følgende punkter: (lokalplanens formål, tekniske anlæg, bebyggelsesprocent, udformning af tage, solceller, carporte, farver, hække mv. og ophævelse af deklarationen for området).​

Vi håber at se mange medlemmer, da en kommende lokalplan får betydning for fremtidige byggeønsker mv. i vores område.

​Nogle af bestyrelsens overvejelser og forslag kan læses her.

Tilmelding til formanden: tlf.: 2810 6916 eller bknnoerrevaenget@gmail.com senest den 15. januar 2020.

Regulativ for standsning og parkering (2. december 2019)

Furesø Kommune har vedtaget regulativ for standsning og parkering der er gældende inden for bymæssigt bebygget område. Det skal understreges at parkerings- og standsningsforhold, der ikke er bestemt af regulativet reguleres af færdselsloven.

Dette betyder, at det fortsat ikke er tilladt at parkere hverken helt eller delvist på fortovet.

Regulativet kan læses her.

Privatlivspolitik gennemgået (2. december 2019)

​Bestyrelsen har netop gennemgået foreningens privatlivspolitik. Der er ikke foretaget nogle ændringer. Den opdaterede privatlivspolitik kan læses her.

Mindeord for Jørn Jensen (4. november 2019)

Vi har desværre mistet Jørn Jensen, som døde sidst i oktober. Jørn har været knyttet til grundejerforeningens bestyrelsen de sidste 45 år – ind imellem som medlem af bestyrelsen, men de fleste år, efter eget ønske, som suppleant og som bestyrelsens flittige sekretær. Jørn skrev referat fra alle bestyrelsesmøderne og fra den årlige generalforsamling. Men derudover havde Jørn et indgående kendskab til foreningens og områdets historie, som vi mange gange har haft megen glæde af at kunne trække på. Vi komme til at savne Jørn, både som det menneske han var og hans arbejde for foreningen.

Æret være hans minde.

​​

Kabelfejl og reparation (4. november 2019)

Bestyrelsen har netop fået at vide, at der i forbindelse med en kabelfejl på TDC kabler ved Bavnestedet 51 og Bostedet 42, vil være nødvendigt at nedgrave nye kabler. Dette udføres hurtigst muligt efter gældende normer for retableringer. ​

Arbejdet vil blive foretaget af Petri og Haugsted, og er uden omkostninger for grundejerforeningen.

​​Venlig hilsen

​Ove Henrik Petersen

Teamleder Petri & Haugsted AS

Regnvandsledning på Nørrevænget (23. oktober 2019)

Bestyrelsen har været i kontakt med Novafos, som er det firma, der står for arbejdet med omlægning af regnvandsledningen på Nørrevænget.

Om den nye asfaltbelægning på Nørrevænget, har projektleder Kim Juul Kofoed fra Novasfos oplyst følgende:

​Nuværende asfaltfinish er midlertidig.

​Til foråret/sommer 2020 får vi fræset nogle cm af den nye asfalt samt mindst et overlap på 15 cm af den tilstødende eksisterende asfalt. Derefter udlægges nyt slidlag i det affræsede område.

​Metoden er aftalt med kommunens vejafdeling.

Bedste hilsner

​Birthe Kamp Nielsen

Formand

Lokalplan for Baunehøjpark Grundejerforening

(23. oktober 2019)

​På grundejerforeningens generalforsamling den 4. april 2019 fik bestyrelsen mandat til at arbejde videre med en lokalplan for vores område. Som oplyst har Furesø Kommune og grundejerforeningens bestyrelse indledt et samarbejde om at udarbejde en lokalplan.

​​

Torsdag den 13. juni 2019 blev der afholdt orienteringsmøde for grundejerforeningens medlemmer. Mødet havde til formål at orientere medlemmerne om, hvad det vil betyde at få en lokalplan for vores område og samtidig give medlemmerne mulighed for at komme med ideer og forslag til indhold af lokalplanen. Der var ca. 50 deltagere til mødet.

​​

Der vil blive afholdt endnu et medlemsmøde, hvor det er intentionen, at forslag til indhold af lokalplanen skal drøftes. Det endelige forslag til indhold af lokalplanen vil skulle besluttes på en generalforsamling. ​

Herefter vil der blive afleveret et udkast til lokalplan til Furesø Kommune. Det er herefter kommunens opgave at udarbejde et forslag til lokalplan, som skal i høring i normalt 8 uger. I denne periode har alle grundejere mulighed for at kommentere på forslaget og fx komme med eventuelle ændringsforslag.

​​Når de 8 uger er gået og eventuelle ændringsforslag er blevet behandlet har kommunen mulighed for at vedtage lokalplanen endeligt.

​En lokalplan for et boligområde som vores vil bl.a. skulle regulere størrelsen og udformningen af fremtidigt byggeri (boliger, haveskure eller andet).

​​

Eksempler på, hvad en lokalplan kan indeholde er listet herunder (ikke udtømmende liste):

​• Områdets anvendelse

• Ejendommes størrelser

​• Bebyggelse (omfang, placering, højde, udformning, farver mv.)

​• Småbygninger

​• Beplantning, hegn og lignende

​• Grønne områder

​• Veje

​​

Såfremt du har ønsker/ideer til indhold af en lokalplan kan du sende dem til denne mailadresse:

​                  heinemannmorten@gmail.com

Med venlig hilsen

​Birthe Kamp Nielsen

​Formand


Varsling af kommende anlægsarbejde – regnvandsledninger(1. juli 2019)

Novafos har planlagt at udskifte regnvandsledningerne i en del af Nørrevænget fra Bavnestedet til Nørrevænget 94. Læs informationsskrivelsen her. Anlægsarbejdet er omfattet af byggeloven – herunder byggelovens § 12, som omhandler fundering, udgravning og terrænændringer. Byggelovens § 12 kan læses her (bilag til informationsskrivelsen), men findes også på www.retsinformation.dk.

Hjerterstartere (Opdateret 23. august)

Der er opsat hjertestartere i vores område på adresserne Bostedet 28 og Mosestedet 49. Sidder i carport.​

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at downloade TrygFondens Hjertestart-app. Læs mere her: https://www.trygfonden.dk/viden-og-materialer/apps/trygfonden-hjertestart.

Så kan man orientere sig om hjertestarternes placering i og tæt på vores område.

Aktuelt​

Flytning og information om nye ejere (3. maj 2019)

​Husk at give bestyrelsen besked senest 14 dage efter at du har solgt dit hus. Så kan vi lettere vedligeholde vores medlemsoversigt, og samtidig følger du vores vedtægter.

​​

Gadelys/vejbelysning (3. maj 2019)

Er dit gadelys gået ud? Eller er masten skæv?

Du kan anmelde fejl på gadelyset via Furesø Borgertip på kommunens hjemmeside (www.furesoe.dk) eller ved at hente app'en Furesø Borgertip. Fordelen ved det er, at du så får besked, når der bliver arbejdet på at rette fejlen.

Send en mail

Har du ikke mulighed for at bruge app'en, kan du sende en mail til vejbelysning@furesoe.dk.

Akut henvendelse

Ved en akut situation, f.eks. ved fare for stød, 

ring på tlf.: 72 35 51 90

Information fra generalforsamlingen (15. april 2019)

Referatet fra generalforsamlingen kan læses her.

Det vedtagne budget 2019 kan læses her.

​Her den 15. april har 12 tilmeldt sig til at gå for en hjertestarter. Nu mangler vi kun 3 for at vi kan få en hjertestarter til foreningen GRATIS. Tilmeld jer her:

her.

Du skal klippe din hæk helt ind til skel mod offentlig vej eller sti, og det samme gælder buske eller træer, der vokser ud over fortovet eller rabatten og kan genere gående eller cyklister. Større træer kan også dække for en del af gadelyset, så oversigtsforholdene forringes. Som grundejer ved en vej eller sti har du en del af ansvaret for at holde fortovet og vejområdet pænt og rent.

Din hæk og anden beplantning, der vender ud mod offentlig vej, fortov eller sti, skal være klippet helt ind til skellet.

Det er et krav af hensyn til postbuddet og skraldemanden, men også dine andre medborgere. Der skal være fri passage for trafikken på både fortove, veje og stier samt gode oversigtsforhold fra sideveje og private grunde. Der skal være en frihøjde over fortov og cykelsti på 2,8 m.

Frihøjden over kørebanen skal være 4,2 m.

Ligeledes skal skilte, brandhaner, lygtestandere og teknikskabe klippes fri af beplantning, så de er tydelige og tilgængelige.

Se illustration af krav til frihøjde her.

Bestyrelsen har fået klippet træer og buske på fællesarealet, så ovenstående minimumskrav er opfyldt. Har du fået gjort det samme på din grund? Ellers er det nu, du skal gøre det. God arbejdslyst.

Torsdag den 13. juni 2019 kl. 17.00 afholdes et orienteringsmøde for grundejerforeningens medlemmer på Furesø Rådhus.

På mødet vil der også deltage repræsentanter for Furesø Kommune.

Mødet har primært to formål - dels at orientere medlemmerne om, hvad det vil betyde at få en lokalplan for vores område dels at give medlemmerne mulighed for at komme med ideer og forslag til indhold af lokalplanen.

En lokalplan for et boligområde som vores vil bl.a. skulle regulere størrelsen og udformningen af fremtidigt byggeri (boliger, haveskure eller andet).

Eksempler på, hvad en lokalplan kan indeholde er listet herunder (ikke udtømmende liste):

  • Områdets anvendelse
  • Ejendommes størrelser
  • Bebyggelse (omfang, placering, højde, udformning, farver mv.)
  • Småbygninger
  • Beplantning, hegn og lignende
  • Grønne områder
  • Veje

I løbet af efteråret der blive afholdt endnu et møde, hvor det er intentionen, at det nærmere indhold af en kommende lokalplan skal drøftes.

Hvis det går som planlagt, vil bestyrelsen ultimo 2019 aflevere et udkast til lokalplan til Furesø Kommune. Det er herefter kommunens opgave at udarbejde et forslag til lokalplan, som skal offentliggøres i normalt 8 uger. I denne periode har alle grundejere mulighed for at kommentere på forslaget og fx komme med eventuelle ændringsforslag.

Når de 8 uger er gået og eventuelle ændringsforslag er blevet behandlet har kommunen mulighed for at vedtage lokalplanen endeligt.

Tilmelding til mødet den 13. juni 2019 på rådhuset skal ske til formanden bknnoerrevaenget@gmail.com eller 28 10 69 16 senest den 10. juni. Angiv antal deltagere.

​​

Med venlig hilsen

Birthe Kamp Nielsen

Formand

Flytning og information om nye ejere (3. maj 2019)

​Husk at give bestyrelsen besked senest 14 dage efter at du har solgt dit hus. Så kan vi lettere vedligeholde vores medlemsoversigt, og samtidig følger du vores vedtægter.

GRATIS hjertestarter er hjemme (3. maj 2019)

Tak til alle jer, der var ude og samle ind til fordel for Hjerteforeningen. 16 ruter betød, at foreningen får en hjertestarter gratis. Flemming er bestyrelsens tovholder og lige nu afventer vi information fra Hjerteforeningen. Og ultimo maj forventer vi svar fra Trygfonden på vores ansøgning om en hjertestarter.

Gadelys/vejbelysning (3. maj 2019)

Er dit gadelys gået ud? Eller er masten skæv?

Du kan anmelde fejl på gadelyset via Furesø Borgertip på kommunens hjemmeside (www.furesoe.dk) eller ved at hente app'en Furesø Borgertip. Fordelen ved det er, at du så får besked, når der bliver arbejdet på at rette fejlen.

Send en mail

Har du ikke mulighed for at bruge app'en, kan du sende en mail til vejbelysning@furesoe.dk.

Akut henvendelse

Ved en akut situation, f.eks. ved fare for stød, ring på tlf.: 72 35 51 90

​Før 2019

Den Offentlige Informationsserver - din genvej til ejendomsdata (30. marts 2018)

Den Offentlige Informationsserver, OIS, er en statslig database der samler en række oplysninger vedrørende ejendomme i Danmark. Oplysningerne stammer fra en række landsregistre der ejes og vedligeholdes af kommunerne, regionerne og staten.

OIS har to formål, nemlig at give ejere af fast ejendom gratis online adgang til egne data, og at sikre erhvervslivet let adgang til digitale ejendomsdata. Søg data her.

WebLager® - indgang til informationer om din bolig (26. marts 2018)

​På WebLager® er det muligt at søge boliginformation samt downloade dine byggesager på få minutter. Klik her, vælg din kommune (Furesø) for at få adgang til det offentlige arkiv. Indtast adresse og husnummer, klik søg og du er i gang.

​​

Nyt bygningsreglement (1/2 2018)

​Den 1. januar 2018 trådte et nyt bygningsreglement i kraft. Det kan have interesse for dem, der påtænker at bygge til, rive ned og bygge nyt osv. Hele bygningsreglementet kan læses her (BEK nr 1615 af 13/12/2017 (Gældende)).

Af særlig interesse kan være Afsnit I, kapitel 1, paragrafferne 1,2,3 og 47 samt Afsnit II, kapitel 8, paragrafferne 166 og 170.

Man kan blandt andet læse følgende om bebyggelsesprocent:

§ 170. Bebyggelsesprocenten forstås som etagearealets procentvise andel af grundens areal og skal sikre, at grunden bebygges i henhold til den ansøgte anvendelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan ikke nægte at godkende en bygnings etageareal, når bebyggelsesprocenten ikke overstiger:

1) 60 pct. for etageboligbebyggelse.

2) 40 pct. for helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse og lignende tæt/lav bebyggelse.

Man skal dog være opmærksom på følgende:

§ 166. Bestemmelserne i kapitel 8 gælder ikke, hvis en lokalplan, eller en byplanvedtægt eller en reguleringsplan fastsætter andre bestemmelser om de pågældende forhold.

Men vi har ikke kendskab til hverken en lokalplan, en byplanvedtægt eller en reguleringsplan for vores område.

Men påtænker I fx at bygge til, så tag under alle omstændigheder fat i Furesø Kommune.

Kort over området (Opdateret 27/4 2017)

​På Furesø Kommunes hjemmeside kan man finde alle mulige informationer om sin og andres matrikler, grundejerforeninger og meget, meget mere. Se det her, hvor det vises i geografisk informationssystem (GIS). Zoom ind på kortet og vælg forskellige visninger og informationer til og fra i topmenuen.​

          Seneste nyt​

CVR: 38655388​

Foreningens bank: Danske Bank

Regnr: 3169

Kontonr: 7039638

Adresse

Grundejerforeningen Baunehøjpark​

Mosestedet 33

3500 Værløse

Find rutevejledning her